فراخوان مقالات - اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت و اولین کنفرانس ملی روش شناسی پژوهش
1397/03/24

به آگاهی کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان ارجمند می رساند به حول و قوه الهی اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت با هدف تبیین و معرفی بیشتر حوزه ی علمی تخصصی کاربردی مهندسی طراحی و توسعه انواع سیستم های مدیریت و فرایندهای سازمانی و کسب و کار و رشد و توسعه علمی و کاربردی مربوطه و هچنین اولین کنفرانس ملی روش شناسی پژوهش در علوم و مهندسی مدیریت به طور مشترک در راستای ایجاد زمینه مناسب برای ارائه مطالعات و پژوهش های مرتبط و مبادلات دانشی و تجارب عملی و کاربردی سازمان ها و مراکز صنعتی کشور برگزار می گردد و عزیزان می توانند از طریق وب گاه رسمی کنفرانس نسبت به ثبت نام و ارسال مقالات خود اقدام فرمایند .