اعطای گواهینامه های معتبر VCERT به کلیه مقاله دهندگان و شرکت کنندگان کنفرانس
1397/04/14

برای کلیه مقالات پذیرفته شده ، ارائه کنندگان مقالات و کلیه شرکت کنندگان کنفرانس ، گواهینامه های معتبر VCERT  دارای کد اختصاصی قابل احراز اصالت صادر و اعطا می گردد .