برگزاری همزمان اولین کنفرانس ملی روش شناسی پژوهش در علوم و مهندسی مدیریت
1397/04/21

با توجه اهمیت روش شناسی پژوهش های علمی ( Research Methodology ) در نوآوری و رشد و توسعه علمی کاربردی علوم و مهندسی مدیریت و نیاز به نوآوری در روش های تحقیق و از این رو ضرورت پرداختن به آن با هویتی مستقل ، به حول و قوه الهی  اولین کنفرانس ملی روش شناسی پژوهش علمی در علوم و مهندسی مدیریت به طور همزمان و ادغامی و مشترک ( joined Conference ) با اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت برگزار می گردد . دریافت مقالات مربوطه جداگانه نبوده  و  از طریق همین وب گاه انجام می گیرد . بنابر این شرکت کنندگان در کنفرانس مهندسی مدیریت ، با همان یک هزینه در واقع به طور همزمان در دو کنفرانس مشترک شرکت نموده و مجموعه مقالات مشترک و گواهینامه مشترک مربوطه را دریافت می نمایند .