دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم کنفرانس
زمان برگزاری کنفرانس »
1397/11/10
پوستر همایش
Poster
محورهای کنفرانس

 محورهای موضوعی

اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت ; مهندسی طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی 

و اولین کنفرانس ملی روش شناسی پژوهش در علوم و مهندسی مدیریت

 

* مبانی ، مفاهیم و رویکردها در مهندسی مدیریت  :

- رویکرد سامانه ای ( رویکرد سیستمی ) به سازمان و کسب و کارها  ، سامانه شناسی سازمانی / سازمان شناسی سامانه ای  

- رویکرد فرایندی به سازمان و کسب و کارها  ، فرایند شناسی / سازمان شناسی فرایندی   

-  رویکرد طراحی به سازمان و کسب و کار ، مهندسی طراحی سازمان / مهندسی سازمان ، مهندسی کسب و کار                       

- مهندسی طراحی ، استقرار و توسعه و بهبود سامانه ها / سیستم های مدیریت ، مهندسی طراحی و استقرار فرایندهای کاری  

- مهندسی فرایندها ، طراحی و نوآوری ، پیاده سازی و استقرار ، ارتقاء و توسعه ، بهینه سازی ، بهبود مستمر، بازطراحی / مهندسی مجدد

- رویکرد معماری به سازمان ، معماری سازمانی ، معماری مدیریت                                                                                        

- رویکرد خلاقیت شناسی به سامانه ی سازمان و مهندسی مدیریت و نوآوری سازمانی                                                                                    

- کاربرد نظریه های سامانه های پیچیده ، سامانه سامانه ها ،گراف ، شبکه ، کوانتوم ، محاسبات نرم  و...در مهندسی مدیریت

* روش شناسی های مدل سازی و شبیه سازی در مهندسی مدیریت :                                                                         

- کاربردهای انواع زبان های مدل سازی ( ML ) در مهندسی مدیریت                                                         

- مدل سازی  مفهومی و گرافیکی        - مدل سازی فرایندی / الگوریتمی       - مدل سازی آماری     - مدل سازی ریاضی  

- مدل سازی زیست الگو                   - مدل سازی فیزیک الگو       - مدل سازی شیمی الگو       - مدل سازی مهندسی الگو  

- مدل سازی شبکه های پتری             - مدل سازی پویایی های سامانه ها (  SDM )            - مدل سازی ISM     و ...                             

- کاربرد انواع روش های شبیه سازی در مهندسی مدیریت  

- روش شناسی مهندسی سامانه های سازمانی ( ESE )         

- کاربردهای روش شناسی مهندسی نوآوری زیست الگو( Biomimetic ) در مهندسی مدیریت                                                                                                                                                                                                                        - کاربردهای روش شناسی مهندسی نوآوری تریز ( TRIZ ) در مهندسی مدیریت                                                                                                                                                                                                                          - کاربرد مدل های بلوغ قابلیت /توانایی ( CMM ) در مهندسی مدیریت  

-  کاربردهای روش های تحقیق در عملیات کلاسیک (  OR ) و تحقیق در عملیات نرم ( SOR ) در مهندسی مدیریت  

- کاربردهای روش های تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM ) ، چندشاخصه  و چند هدفه در مهندسی مدیریت                     

- کاربردهای منطق فازی ، هوش مصنوعی و شبکه های عصبی در مهندسی مدیریت                                                     

- کاربردهای الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری در مهندسی مدیریت                                                                          

- کاربردهای انواع نرم افزارها در مهندسی مدیریت

 

* سامانه شناسی مدیریت ( سیستم شناسی مدیریت ) :

- سیستم های مدیریت راهبردی ( استراتژیک )   - سیستم های مدیریت نوآوری  - سیستم های مدیریت منابع انسانی 

- سیستم های مدیریت دانش    - سیستم های مدیریت سرمایه های فکری   - سیستم های مدیریت فرهنگ سازمانی

- سیستم های مدیریت آموزش و یادگیری سازمانی   - سیستم های مدیریت طراحی    - سیستم های مدیریت تحقیق و توسعه 

- سیستم های مدیریت فناوری   - سیستم های مدیریت تولید   - سیستم های مدیریت کارآفرینی   - سیستم های مدیریت بهره وری

- سیستم های مدیریت کیفیت   - سیستم های مدیریت پروژه   - سیستم های مدیریت زنجیره تامین  / مدیریت زنجیره عرضه

- سیستم های مدیریت اطلاعات    - سیستم های مدیریت ریسک    - سیستم های مدیریت ریسک سازمانی و تداوم کسب و کار

- سیستم های مدیریت دارایی های فیزیکی  - سیستم های مدیریت خدمات  - سیستم های مدیریت عملکرد

- سیستم های مدیریت فرایند    - سیستم های مدیریت ارزش   - سیستم های مدیریت ایمنی   - سیستم های مدیریت صادرات

- سیستم های مدیریت فناوری اطلاعات  - سیستم های مدیریت فرهنگی  - سیستم های مدیریت شهری

- سیستم های مدیریت حمل و نقل  - سیستم های مدیریت گردشگری  - سیستم های مدیریت آموزش

- سیستم های مدیریت سلامت   - سیستم های مدیریت مالی   - سیستم های مدیریت بانکی   - سیستم های مدیریت بیمه و ...

 

* گرایش های تخصصی مهندسی مدیریت : طراحی ، استقرار ، توسعه و بهبود انواع سامانه های مدیریتی :                      

- مهندسی مدیریت راهبردی            - مهندسی مدیریت نوآوری         - مهندسی مدیریت منابع انسانی            - مهندسی مدیریت دانش               

- مهندسی مدیریت سرمایه های فکری         - مهندسی مدیریت فرهنگ سازمانی          - مهندسی مدیریت آموزش و یادگیری سازمانی      

- مهندسی مدیریت طراحی         - مهندسی مدیریت تحقیق و توسعه         – مهندسی مدیریت فناوری             - مهندسی مدیریت تولید    

- مهندسی مدیریت کارآفرینی     - مهندسی مدیریت بهره وری                - مهندسی مدیریت کیفیت                - مهندسی مدیریت پروژه          

- مهندسی مدیریت زنجیره تامین            - مهندسی مدیریت زنجیره عرضه                  - مهندسی مدیریت سامانه های اطلاعات مدیریت 

- مهندسی مدیریت ریسک        - مهندسی مدیریت دارایی های فیزیکی        - مهندسی مدیریت خدمات     - مهندسی مدیریت عملکرد    

- مهندسی مدیریت فرایند         - مهندسی مدیریت ارزش               - مهندسی مدیریت ایمنی                 - مهندسی مدیریت صادرات 

- مهندسی مدیریت فناوری اطلاعات    - مهندسی مدیریت فرهنگی     - مهندسی مدیریت شهری          - مهندسی مدیریت سلامت  و ...     

–  سایر موضوعات مرتبط با مهندسی طراحی و توسعه و بهبود سیستم های مدیریت و فرایندهای سازمانی و کسب و کار

 

- کلیه موضوعات نوین دیگر مربوط به روش شناسی پژوهش های کمی و کیفی در علوم و مهندسی مدیریت

 

* انواع مقالات قابل ارسال از لحاظ محتوا :

1- علمی پژوهشی           2- علمی مروری          3- مطالعه موردی - کاربردی / تجارب عملی

 

انواع مقالات قابل ارسال از لحاظ حجم :    

1- مقاله کامل ( مقاله مبسوط ) : حداکثر 8 صفحه  

2- مقاله خلاصه تفصیلی ( مقاله کوتاه ) : حداقل 2 صفحه

 

 * ساختار تدوین مقالات : مطابق با فایل الگوی ارسال مقالات در قسمت مربوطه در وب گاه کنفرانس